Slovak
Sledujte nás:

PRELOMOVÁ TERAPIA

Až 70% pacientov po mozgovej mŕtvici a ďalších neurologických či ortopedických problémoch spadne v prvom roku po prepustení z nemocnice. Najviac pádov nastáva počas chôdze.

Unikátna technológia prístroja BalanceTutor vychádza z konceptu využitia neočakávaných posturálnych perturbácií a následných reaktívnych posturálnych odpovedí. Umožňuje vyvolať zakopnutie alebo pošmyknutie. Táto pokročilá technológia využíva pohyb platformy v medio-laterálnom a predo-zadnom smere, v stoji, pri chôdzi alebo behu. K precvičovaniu posturálnej kontroly dochádza v presne tej fáze chôdze, na ktorú sa terapeut zameriava. Tieto vlastnosti umožňujú použitie prístroja BalanceTutor na široké spektrum indikácií. Je to jediný rehabilitačný systém, ktorý využíva pokročilý patentovaný 4D perturbačný pohyblivý pás, pohybové senzory a prispôsobiteľné motivačné hry.

Čo je posturálna perturbácia?

Posturálna perturbácia je náhla zmena podmienok, ktorá vyvolá vychýlenie postury z rovnovážneho stavu.

Čo je reaktívna posturálna kontrolovaná odpoveď?

Reaktívna posturálna kontrolovaná odpoveď je automatická reakcia (reflex) iniciovaná prostredníctvom neočakávanej posturálnej perturbácie tak, aby bola zachovaná posturálna stabilízácia. Môže byť zlepšovaná pomocou cvičenia.

 

BTL_BalanceTutor_04

Vlastnosti a výhody

• rýchle a jednoduché nastavenie
• programovateľná manuálna/automatická posturálna perturbácia
• široká škála rehabilitačných protokolov
• meranie a zaznamenávanie výsledného pôsobenia tlaku na podložku (CoP)
• motivačné a prispôsobiteľné hry
• objektívne vyhodnotenie a dokumentácia progresu pacienta

REHABILITÁCIA PACIENTOV S ROZTRÚSENOU SKLERÓZOU

Reaktívna posturálna reakcia

Existujúce výskumné štúdie poukazujú na zvýšenú frekvenciu pádov u pacientov s RS oproti priemernej populácii i oproti populácii v seniorskom veku (Cattaneo, 2002). Pády u pacientov s RS vedú ku strate nezávislosti a tiež ku skráteniu života a zníženiu jeho kvality (Finlayson, 2006). Inovatívna terapia pomocou pokročilého prístroja BalanceTutor umožňuje terapeutom vyvolať posturálnu perturbáciu. Táto pokročilá technológia využíva 4D pohyb platformy, zatiaľčo pacient stojí, ide alebo beží. Tradičný prístup rehabilitácie je zameraný hlavne na proaktívny prístup. Klinický výskum ukázal, že naviac k proaktívnemu prístupu musí byť terapia doplnená o cielený reaktívny tréning. Jedinečná technológia systému BalanceTutr po prvý krát umožňuje nácvik reaktívnych posturálnych reakcií v stoji alebo pri chôdzi.

BTL_BalanceTutor_02

Pomocou prístroja BalanceTutor sme schopní pozitívne vplývať na posturálnu kontrolovanú odpoveď. Zároveň sa tým u pacientov s RS zlepšuje kĺbová a svalová koordinácia a celkovo sa pozitívne rozvíja kvalita i kvantita chôdze.

LITERATÚRA
1. Cattaneo D, De Nuzzo C, Fascia T, Macalli M, Pisoni I, Cardini R. Risk of falls in subjects with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil. 2002;83(6):864–67.
2. Finlayson ML, Peterson EW, Cho CC. Risk factors for falling among people aged 45 to 90 years with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87(9):1274–79.

Klinické aplikácie

 • Podpora zaťaženia
 • Špecifická aktivácia jednotlivých svalov alebo svalových skupín
 • Multifunkčný lokomočný tréning
 • Časopriestorová nervosvalová koordinácia
 • Schopnosť automatického nastavenia posturálnej stability
 • Zdokonalenie kompenzačného kroku
 • Optimalizácia kontroly sily
 • Senzomotorika a vestibulárny systém
 • Zlepšenie svalovej sily, kĺbová stabilizácia a koordinácia

Oblasti použitia

REHABILITÁCIA V GERIATRII

 • Prevencia pádov
 • Tréning stability a svalovej sily

REHABILITÁCIA V ORTOPÉDII

 • Operácia kĺbu / zlomenina
 • Amputácia / protetika
 • Distorzia

REHABILITÁCIA V NEUROLÓGII

 • Cievna mozgová príhoda
 • Traumatické poranenie mogku
 • Roztrúsená skleróza
 • Detská mozgová obrna
 • Parkinsonova choroba
 • Poranenie periférnych nervov

REHABILITÁCIA VESTIBULÁRNEHO APARÁTU

 • Závrate spôsobené poruchou vestibulárneho systému

VÝSKUM

ŠPORTOVÁ MEDICÍNA

 • ACL/PCL rehabilitácia
 • Svalová / šľachová distenzia
 • Svalové posilnenie
 • Tréning automatickej reakcie
 • Kĺbová stabilizácia
 • Koordinácia

Roztrúsená skleróza

BTL_BalanceTutor_video_06

Liečba roztrúsenej sklerózy

Pomocou prístroja BalanceTutor sme schopní pozitívne vplývať na posturálnu kontrolovanú odpoveď. Zároveň sa tým u pacientov s RS zlepšuje kĺbová a svalová koordinácia a celkovo sa pozitívne rozvíja kvalita i kvantita chôdze.

BTL_BalanceTutor_video_03

Liečba roztrúsenej sklerózy II.

Existujúce výskumné štúdie poukazujú na zvýšenú frekvenciu pádov u pacientov s RS oproti priemernej populácii i oproti populácii v seniorskom veku (Cattaneo, 2002). Pády u pacientov s RS vedú k strate nezávislosti a tiež ku skráteniu života a zníženiu jeho kvality (Finlayson, 2006). Inovatívna terapia pomocou pokročilého prístroja BalanceTutor umožňuje terapeutom vyvolať posturálnu perturbáciu.

BalanceTutor v športe

BTL_BalanceTutor_video_05

BalanceTutor v Real Sociedad

Španielsky futbalový klub Real Sociedad využíva pre hráčov prístroj BalanceTutor od novembra 2016. Cieľom terapie s prístrojom BT je prevencia poranení a skrátenie obdobia rekonvalescencie. V profesionálnom futbale absentujú hráči jedného tímu v priemere 900 dní za sezónu. Vďaka neočakávaným perturbáciám, ktoré indukujú sériu neuromotorických reflexov, vyvoáva BT reaktívne posturálne reakcie a generuje procesy vedúce ku kĺbovej stabilite a prevencii budúcich poranení.

.

BTL_BalanceTutor_video_02

BalanceTutor v športe

Cieľom terapie s prístrojom BT je prevencia poranení. Vďaka neočakávaným perturbáciam, ktoré indikujú sériu neuromotorických reflexov, vyvoláva BT reaktívne posturálne reakcie a generuje procesy vedúce ku kĺbovej stabilite. Zásadným cieľom je skrátenie doby rekonvalescencie a zabránenie relapsu.