Slovak
Sledujte nás:

Základné vlastnosti

BTL_Cardiology_Excelent-signal-quality2

Vynikajúca kvalita signálu

BTL Holter disponuje vynikajúcou kvalitou signálu i v prípade zhoršených podmienok (napr. rýchle pohyby). Vďaka tomu je dosiahnutá výrazná úspora času pri verifikácii automaticky nameraných diagnostických dát.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint software je univerzálnym a kompletným riešením, ktoré integruje diagnostické modality, ako pokojové EKG, záťažový test, EKG Holter, ABPM a spirometriu do jedinej unifikovanej platformy. Obsiahle možnosti diagnostických grafických a sieťových konfigurácií umožňuje túto SW platformu prispôsobiť potrebám užívateľa namiesto toho, aby sa prispôsobil užívateľ.

Prehľad funkcií

  H100 H300 H600
Viacúrovňový vzor templátuProgram umožňuje RÝCHLO a ĽAHKO spracovať morfológiu sťahov do templátov a ich podskupín, čím veľmi uľahčuje diagnostiku arytmií. Yes Yes Yes
Analýza rytmuTento nástroj užívateľovi poskytuje prehľad všetkých porúch rytmu v zázname. Nástroj ponúka zobrazenie, analýzu a v prípade potreby rýchlu a priamu úpravu. K dispozícii je tiež tabuľka arytmie s časovým rozvojom v závislosti na časovom úseku. Yes Yes Yes
Grafické rozdelenie vzoruTento veľmi pokročilý nástroj je určený pre hromadné spracovanie nehomogénnych skupín vzorov. Umožňuje rýchly prístup k tým vzorom, s ktorými si užívateľ praje pracovať.     Yes
Detekcia kardiostimulátoraProgram ponúka prehľad všetkých stimulovaných srdcových sťahov a kontrolu správnej činnosti PM   Yes Yes
Analýza kardiostimulátoraZákladná analýza kardiostimulátora doplnená o interaktívny grafy a možnosti detekcie „fail to sense“ a „fail to capture“ pre vyhodnotenie správnej funkčnosti stimulátora.     Yes
HRV tabuľkový prehľadProgram ponúka analýzu nameraných parametrov HRV v časovej a frekvenčnej doméne, vypísaných do prehľadnej štatistickej tabuľky pomocou grafu jednotlivých HRV parametrov. Yes Yes Yes
HRV trendyAnalýza variability tepovej frekvencie pomocou grafov jednotlivých štatistických veličín, tachogramu a PSD grafu. PSD graf (z angl. Power Spectral Density) možno naviac použiť pre komplexné hodnotenie zdravia pacienta (kvalita spánku, vplyv parasympatikov a sympatikov, detekcia „syndrómu vyhorenia“ apod.).   Yes Yes
ST tabuľkový prehľadV prehľadnej tabuľke zobrazuje štatistické hodnotenie ST segmentu z celého záznamu. Yes Yes Yes
ST trendyZobrazuje grafy časového vývoja ST segmentu v priebehu celého záznamu. ST zmeny možno priamo porovnávať s trendmi TF a prípadne ďalšími grafmi (napr. graf pacientskej aktivity). K dispozícii je tabuľka ischemických zmien, ukazujúca na absolútne a relatívne hodnoty vo všetkých hodnotených zvodoch.   Yes Yes
QT, QTc tabuľkový prehľadV prehľadnej tabuľke zobrazuje štatistické hodnotenie QT a QTc.   Yes Yes
QT, QTc trendyHodnotenie QT a QTc možno vykonávať v grafoch zobrazujúcich časový vývoj týchto hodnôt.   Yes Yes
QT/RR a QT/HR grafyQT(c)/RR a QT(c)/HR dáva informáciu o závislostiach QT na tepovej frekvencii.     Yes
PQ tabuľkový prehľadPQ hodnoty sú zobrazené v prehľadnej tabuľke v hodinových, denných alebo bdenia/spánok periódach.     Yes
PQ trendyPQ sú uvedené v časovom úseku. Všetky abnormality (príliš vysoké alebo nízke hodnoty) sú zvýraznené.     Yes
PQ/RR a PQ/HR grafyPQ možno analyzovať i v grafe PQ/RR, dávajúcom informáciu o závislosti PQ na tepovej frekvencii..     Yes
Monitorovanie aktivity pacientaHolterovská jednotka obsahuje vstavané čidlá pohybu, ktorých zásluhou užívateľ presne vidí, v ktorých časových úsekoch pacient vykonával fyzicky náročné činnosti. Táto informácia je vhodná obzvlášť pre presnejšie určenie času, kedy pacient chodí spať, doby spánku a času prebudenia. Výsledky možno priamo zrovnávať s trendmi HR.     Yes
WaterfallNástroj Waterfall zobrazuje za sebou zoradené srdečné sťahy v prierezovom pohľade. Použitím tohto nástroja možno prehliadať akékoľvek nepravidelnosti signálu (deformácia, zmena smeru, zmeny priebehu intervalu, ectopie, predčasné sťahy) .     Yes
Reliéfová mapaReliéfová mapa poskytuje zjednodušený, ale ucelený pohľad na celý EKG signál. Tento unikátny nástroj umožňuje okamžitú a rýchlu vizuálnu analýzu všetkých nepravidelností v rytme či morfológii EKG signálu, nie sú na prvý pohľad zjavné, nie sú ľahko detekovateľné.     Yes
PoincaréPoincaré graf sumarizuje kompletnú, dokonca i niekoľkodennú holterovskú nahrávku v jedinom grafe. Z tohto grafu možno na prvý pohľad určiť arytmiu vyskytujúcu sa v signálu a vyhodnotiť variabilitu tepovej frekvencie.     Yes
TachogramTachogram znázorňuje RR hodnoty v čase. Všetky abnormality (príliš vysoké alebo nízke hodnoty) sú zvýraznené. Akákoľvek podozrivá hodnota môže byť označená a vyhodnotená v EKG zázname.     Yes
PSD GrafPSD napomáha pri diagnostike chronickej únavy, porúch spánku alebo syndrómu vyhorenia.     Yes